slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
Shadow
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 10 خرمدشت تاکستان تجهیزات 10 کارخانه خرمدشت تاکستان 1,550,000 تومان
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان پروفیل 20*10 کارخانه ذوب آهن اصفهان 1,620,000 تومان
میلگرد آجدار فولاد یزد پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه 5,300,000 تومان
ورق سیاه 2.5 رول 1250 پروفیل 1250 کارخانه تهران فولاد مبارکه 260,000 تومان
ورق سیاه 2 رول 1000 پروفیل 1000 کارخانه تهران فولاد مبارکه 89,000 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 پروفیل 12 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 560,000 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 پروفیل 14 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 893,000 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 تجهیزات 12 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 541,200 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان پروفیل 20*10 کارخانه ذوب آهن اصفهان 1,620,000 تومان
میلگرد آجدار فولاد یزد پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه 5,300,000 تومان
ورق سیاه 2.5 رول 1250 پروفیل 1250 کارخانه تهران فولاد مبارکه 260,000 تومان
ورق سیاه 2 رول 1000 پروفیل 1000 کارخانه تهران فولاد مبارکه 89,000 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 پروفیل 12 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 560,000 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 پروفیل 14 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 893,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 10 خرمدشت تاکستان تجهیزات 10 کارخانه خرمدشت تاکستان 1,550,000 تومان
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان پروفیل 20*10 کارخانه ذوب آهن اصفهان 1,620,000 تومان
میلگرد آجدار فولاد یزد پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه 5,300,000 تومان
ورق سیاه 2.5 رول 1250 پروفیل 1250 کارخانه تهران فولاد مبارکه 260,000 تومان
ورق سیاه 2 رول 1000 پروفیل 1000 کارخانه تهران فولاد مبارکه 89,000 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 پروفیل 12 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 560,000 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 پروفیل 14 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 893,000 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 تجهیزات 12 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 541,200 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان پروفیل 20*10 کارخانه ذوب آهن اصفهان 1,620,000 تومان
میلگرد آجدار فولاد یزد پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه 5,300,000 تومان
ورق سیاه 2.5 رول 1250 پروفیل 1250 کارخانه تهران فولاد مبارکه 260,000 تومان
ورق سیاه 2 رول 1000 پروفیل 1000 کارخانه تهران فولاد مبارکه 89,000 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 پروفیل 12 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 560,000 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 پروفیل 14 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 893,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان پروفیل 20*10 کارخانه ذوب آهن اصفهان 1,620,000 تومان
میلگرد آجدار فولاد یزد پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه 5,300,000 تومان
ورق سیاه 2.5 رول 1250 پروفیل 1250 کارخانه تهران فولاد مبارکه 260,000 تومان
ورق سیاه 2 رول 1000 پروفیل 1000 کارخانه تهران فولاد مبارکه 89,000 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 پروفیل 12 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 560,000 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 پروفیل 14 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 893,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان پروفیل 20*10 کارخانه ذوب آهن اصفهان 1,620,000 تومان
میلگرد آجدار فولاد یزد پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه 5,300,000 تومان
ورق سیاه 2.5 رول 1250 پروفیل 1250 کارخانه تهران فولاد مبارکه 260,000 تومان
ورق سیاه 2 رول 1000 پروفیل 1000 کارخانه تهران فولاد مبارکه 89,000 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 پروفیل 12 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 560,000 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 پروفیل 14 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 893,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان پروفیل 20*10 کارخانه ذوب آهن اصفهان 1,620,000 تومان
میلگرد آجدار فولاد یزد پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه 5,300,000 تومان
ورق سیاه 2.5 رول 1250 پروفیل 1250 کارخانه تهران فولاد مبارکه 260,000 تومان
ورق سیاه 2 رول 1000 پروفیل 1000 کارخانه تهران فولاد مبارکه 89,000 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 پروفیل 12 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 560,000 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 پروفیل 14 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 893,000 تومان
کارشناس های بازار آهن
دسترسی سریع به کارشناس های بازار آهن از بخش ذیل امکان پذیر است
ماریه رنجبر
سرپرست فروش
021678800
الهه تیموریان
کارشناس فروش
021678800
حامد پور آرمند
سرپرست خرید
021678800
هومن امون
کارشناس فروش
021678800
حامد پور آرمند
کارشناس فروش
021678802
ماریه رنجبر
کارشناس فروش برتر
021678804
سوسن مهتابی
کارشناس فروش ارشد
021678806
محسن ریاضی
کارشناس فروش
021678806
شکوفه ظفری
کارشناس فروش
021678800
مهرداد عسگری
کارشناس فروش
021678800
نیلوفر افخمی
کارشناس خرید
021678800
مهرداد عسگری
کارشناس خرید
021678800

وبلاگ بازار آهن

مشاهده بیشتر